مرز به خط فاصل میان دو کشور گفته می‌شود که بر اساس تعریف، آخرین حد قلمرو زمینی، دریایی، هوایی و تحت الارضی (زیرزمینی) هر کشور را مرز آن کشور می‌گویند. مرز مهمترین عامل تشخیص و جدایی یک کشور از کشور همسایه ‌است.
خط مرزی، خطی اعتباری و قراردادی است که به منظور تحدید حدود یک کشور روی زمین و اسناد مرزی مشخص می‌شود. خطوط مرزی میان کشورها گاهی به وسیله عوارض طبیعی مانند خط القعرها و خط الراس‌ها و گاهی با استفاده از خطوط فرضی و قراردادی تعیین و توافق شده‌است.

1

2

مرز میان سوئد و نروژ

4

مرز میان هلند و بلژیک

11

مرز میان لیتوانی و بلاروس

5 6 7 8 9 10 12 13