در حالی که قیمت ارز در بازار ایران رو کاهش است. صبح امروز قیمت بز به بیست درصد افزایش روبرو بود!
بقیه خبر رو بعدن می گم