«همراه مریض» از جمله شغل‌های کاذب است که به تازگی در بیمارستان‌ها دیده می‌شود. در بسیاری از بیمارستان‌ها افرادی مستقر هستند که از طرف پرستاران، به بیمارانی که همراه‌ نیاز دارند معرفی ‌می‌شوند، تا در صورت تمایل به عنوان همراه مریض کنار آن‌ها بمانند.

bimarstan
خبرگزاری «ایسنا» روز جمعه دوم مرداد ماه در بخش رسانه‌های دیگر خود گزارش داده است که بررسی‌های «اقتصادنیوز» نشان می‌دهد که بیمارستان‌ها هزینه‌های افراد همراه را در بیمارستان‌های دولتی ٢٠ هزار تومان با غذا و ٩ هزار تومان بدون غذا و در بیمارستان‌های خصوصی تا ۴٠ هزار تومان در نظر می‌گیرند. اما بیمارانی که همراه ندارند، باید مبلغ بیشتری را پرداخت کنند تا بتوانند همراهی داشته باشند.
افرادی که می‌توانند به این نیاز بیماران پاسخ دهند، بابت هر ٢۴ ساعت کنار مریض ماندن ١٠٠ هزار تومان تا ١۵٠ هزار تومان دریافت می‌کنند و در صورتی که ١٢ ساعت کنار مریض بمانند ۵٠ هزار تومان تا ۶٠ هزار تومان دریافت خواهند کرد.
اما مراکز و موسساتی نیز تشکیل شده‌اند و نیرو‌های خود را به بیمارستان‌ها اعزام می‌کنند تا همراه مریض بمانند. در این مراکز نرخ‌ها کمی متفاوت است.
کارمند یکی از این موسسات در پاسخ به اقتصادنیوز گفته است: بابت هر ٢۴ ساعت همراه ١٠٠ هزار تومان دریافت می‌کند و در صورتی که همراه مریض دارای مدارک بهیاری باشد ١٢٠ هزار تومان تا ١۵٠ هزار تومان دریافت خواهد کرد.