با سلام این قسمت یک‌صد و هفتاد و هفت مجموعه جهانگرد است کە من از تهران تقدیم‌تان می‌کنم و درواقع آخرین شب اقامت من در ایران هست و باید که برگردم، این شب مرخصی من هست، درواقع شبی هست که این فرصت را دارم که پیش آن‌هایی باشم کە دوست‌شان دارم با آن‌هایی باشم که برام خیلی ارزشمند هستند.


20150717_tajeran_no177-(3)

20150717_tajeran_no177-(1) 20150717_tajeran_no177-(2)  20150717_tajeran_no177-(4) 20150717_tajeran_no177-(5) 20150717_tajeran_no177-(6) 20150717_tajeran_no177-(7) 20150717_tajeran_no177-(8) 20150717_tajeran_no177-(9) 20150717_tajeran_no177-(10) 20150717_tajeran_no177-(11) 20150717_tajeran_no177-(12)